ÖZEL ŞELALE TIP MERKEZİ

GENEL AYDINLATMA METNİ

Zirve Antalya Özel Sağlık Hizmeti Limited Şirketi (Özel Şelale Tıp Merkezi) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

Özel Şelale Tıp Merkezi olarak başta hastalarımız olmak üzere kişisel bilgilerinizin mahremiyetine ve bu doğrultuda çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve ziyaretçilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Tıp Merkezimiz kişisel verilerinizi veri güvenlik teknik ve idari tedbirlerini alarak titizlikle korumaktadır. Tıp Merkezimiz tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Başta sağlık verileriniz olmak üzere, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz: ad soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verilerinizi; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi, müşteri temsilcileri ve/veya hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verilerinizi; hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile verilerinizi; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; otoparkı kullanmanız halinde araç plaka bilginizi, Tıp Merkezimizde mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizi, Özel Şelale Tıp Merkezi’ne; ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, , iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verilerinizi, Satın alma süreçlerinin planlanması ve icrası,  Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması denetimi ve icrası, Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi, iş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi  (“Kişisel Veri/Kişisel Veriler”) faaliyetlerinde elde edilen kişisel verileri kapsamakta olup Özel Şelale Tıp Merkezi tarafından ölçülü şekilde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Özel Şelale Tıp Merkezi veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiği kişisel verilerin işlenmesinden önce, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) madde 10 uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, işbu Aydınlatma Metnini ilgili kişilerin bilgisine sunmaktadır.

Tıp Merkezimiz, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

1.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Hastaneleri tarafından Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir:

Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme; Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama, size özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama, sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme, hastane sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi. Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler.

Ticari faaliyetin sürdürülmesi kapsamında veri işleme amaçları aşağıda yer almaktadır

Özel Şelale Tıp Merkezi tarafından yürütülen ticari ve insan kaynakları alanında faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,  Personel temin süreçlerinin yürütülmesi  Stajyer ve öğrenci temin yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası  finans ve muhasebe işlerinin takibi , satın alma süreçlerinin planlanması ve icrası,  kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması denetimi ve icrası, sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi, iş  ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi  ve icrası  iş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi

2.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabiliriz.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke) aktarılabilecektir.

3.  KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Tıp Merkezimizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak işlenmektedir.

Veriler Tıp merkezine bizzat gelen hasta ve hasta yakınları başvurusu, bir formun doldurulması, telefon görüşmesi, web sitesi üzerinden iletilen bilgiler ya da kamera çekimi vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle   elde edilmektedir.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi Özel Şelale Tıp Merkezine ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

(Kanunun 5. Ve 6. Maddeleri hakkındaki geniş bilgiye www.selaletipmerkezi.com.tr sitesinde ulaşabilirsiniz)

4.KVKK MEVZUATINDAKİ HAKLARINIZ

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamındaki mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini mevzuattaki hukuki süreler saklı kalmak  kaydıyla isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvuru hakkınızın kullanımı:

Kanun 11.madde kapsamındaki başvurularınızı, ıslak imzalı yazılı başvurunuzu bizzat adresimize getirebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya zirveantalya@hd01.kep.tr  (KEP)adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Mersis No: 0999089510400001

İletişim Linki: info@selaletipmerkezi.com.tr

Adres: Emek mahallesi. Sakarya Bulvarı No:356 Kepez/ANTALYA

Telefon: 0242 326 90 50